Innkalling til årsmøte samt årsmelding 2015

Innkalling til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb.
Tirsdag 12. april kl. 19.00
Lofsrud Gård, Hovedbygningen (Det hvite huset)

Frist for å melde inn saker er minimum 2 uker før årsmøtet ( 29. mars).
Send på epost til ingvild@snodig.net

Saksliste
1. Åpning av møtet ved styrets leder. Registrering av stemmeberettigete deltakere
2. Valg av møteleder
3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Godkjenning av årsregnskap og gjennomgang av årsberetning og budsjett.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.
7. Fastsettelse av medlemskontingent/familiemedlemskap
8. Vedtektsendring (se vedlegg)
8. Valg av styre
9. Innkomne forslag
10. Eventuelt

Vedlegg som regnskap etc sendes ut i løpet av uke 14

Innkallingen med vedlegg finner du her

2015_aarsmelding_snord
Årsmeldingen for 2015 finner du her.