Årsmelding 2016 for Søndre Nordstrand Rideklubb

2016AARSMELDING

 

Årsmelding 2016 Søndre Nordstrand rideklubb

Regnskapspapirer til årsmøtet, Søndre Nordstrand Rideklubb

Innspill til årsmøtet:

Wenche Reichelt:
1. Status for ansetelse av ny daglig leder for rideskolen.
Styrets svar: Vi anser ikke dette spørsmålet som noe som bør behandles på årsmøtet, da dette omhandler drift. Men det enkle svaret er at vi ikke har noen planer om å ansette daglig leder igjen. Eventuell ansettelsesprosess for øvrige stillinger er igang, hva resultatet av dette blir, vil tiden vise.

2. Spørsmål om rutiner for hvordan rideskoleelevers og ridelærers sikkerhet følges opp i forbindelse med ridetimene.
Styrets svar: Dette er heller ikke er spørsmål som skal behandles på årsmøtet, da det også omhandler drift. Vi føler oss trygge på at ridelærerene setter barnas og hestenes sikkerhet høyest, og vi sier takk til innspillet om en nødplakat i ridehuset. Det skal henges opp så raskt som mulig.

3. Fastsettelse av månedsleie for stallplass.
Styrets svar: Dette er heller ikke er spørsmål som skal behandles på årsmøtet, da det også omhandler drift. I vedtektene står det at styret skal håndtere klubbens økonomiske spørsmål, herunder også månedsleien.
Denne justerer vi etter de konkrete utgiftene stallen har. Det gjelder for øvrig også prisen på ridetimene. I kontrakten vi har med Oslo kommune er det spesifisert at vi plikter å tilby rimelig stallplass for unge ryttere. Månedsleien er i dag så lav vi klarer å holde den uten å gå i underskudd, selv om vi diskuterer økning omtrent en gang hvert halvår (ved gjennomgang av den økonomiske kvartalsrapporten).Det er en viss sjanse for at den øker i 2017, hvis ikke utgiftene våre går ned.

4. Vedtektsendring om at styret bør bestå av medlemmer fra alle grupperinger i klubben, oppstallører, rideskoleelever/foreldre, rideskoleansatte.
Styrets svar: I Norges Idrettsforbund sin lovnorm § 7 står det: Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker:
(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd.
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
Vi er pliktet til å følge NIFs lovnorm, så det er ikke under noen som helst omstendighet mulig for oss å gjennomføre en vedtektsendring på dette punktet.

Når det gjelder rideskoleelever/foreldre, så oppfordrer vi til at disse melder seg til styrearbeid så ofte vi kan. Det er ikke noe i vedtektene våre som sier at de ikke skal kunne velges til styrearbeid.
Styrets innstilling er at det ikke er behov for en presisering her, da engasjement for rideklubben (melde seg til valgkomiteen) og et snev av
hestekunnskap bør gå foran som kriterier for å sitte i styret. I stedet for å endre vedtektene, bør man bruke dem slik de er ment å brukes: Finne en egnet kandidat og melde ifra til valgkomiteen.
Vi må også nok en gang nevne at fem av de sittende styremedlemmene har hatt barn i rideskolen tidligere, samt at ungdomsrepresentanten vår er rideskoleelev.
Spørsmålet tas opp til diskusjon på årsmøtet.