Rideklubbens vedtekter

Søndre Nordstrand rideklubbs vedtekter

Søndre Nordstrand rideklubb ble stiftet i 1991.

§  1 – Formål
Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap fremme idrett i sunne former samt å arbeide for hestens naturlige plass i nærmiljøet.

§ 2 –
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og Norges Rytterforbund. Klubben har sete på Lofsrud gård i Søndre Nordstrand bydel. Klubben er medlem av idrettens samarbeidsutvalg i bydelen. Norges Idrettslags lovnorm overstyrer rideklubbens vedtekter, og er vedtatt på årsmøte som rideklubbens lovnorm.

§ 3 – Medlemmer
Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters vedtekter og lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren tidligere har vært medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen.  En søker kan ikke tas opp uten av forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet (jf. NIF’s lov paragraf 39). Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett ved styret og årsmøte må et medlem ha fylt 16 år, vært tilsluttet klubben i minst 1 måned og ha sitt forhold til klubben i orden. Andre medlemmer har tale og forslagsrett. Ett hvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd samt klubbens vedtekter og bestemmelser. For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds «straffebestemmelser om forgåelser».

§4 – Kontingent
Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Kontingentalternativene er som følger:

Støttemedlem – kr 100,- pr år
Ordinært medlem kr 470,- pr år (inkl 8 utgaver av hestesport)
Familiemedlemskap kr 500,- pr år (inkl 8 utgaver av hestesport.)

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

§ 5 – Årsmøte
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai. Klubbens styre innkaller til årsmøte med minst 3 ukers varsel direkte til hvert enkelt medlem. Medlemmer som ønsker å komme med forslag til årsmøtet, må gjøre det minst to uker før årsmøtet avholdes. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Skriftlig fullmakt fra ikke møtende medlemmer aksepteres ikke iht § 6 i Norges Idrettsforbunds lov normer. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige , være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i vedtektene,. De vedtak som gjøres må være i samsvar med de idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser. Saker til årsmøte sendes medlemmene minst en uke før årsmøtet avholdes. Saker som ikke er ført opp på dagsordenen kan bare behandles dersom 2/3 av årsmøtet ønsker det.

Årsmøtet har følgende dagsorden

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Innkallingens lovlighet
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent
 6. Godkjenning av dagsorden
 7. Styret bestående av leder, nestleder, sekretær og kasserer, minimum ett styremedlem og en ungdomsrepresentant (16-19 år), samt 2 vararepresentanter. Styret skal bestå av både kvinner og menn.
 8. Valgkomitè (3 medlemmer)
 9. Revisor
 10. Årsberetning
 11. Regnskap
 12. Innkomne forslag
 13. Fastsette kontingent
 14. Budsjett
 15. Valg av følgende tillitsmenn:
 • Leder velges for to (2) år
 • Nestleder velges for to (2) år
 • Kasserer velges for to (2) år
 • Sekretær velges for to (2) år.
 • Styremedlemmer velges for ett (1) år
 • Vararepresentanter velges for ett (1) år.

Rullerende valg av tillitsmenn som velges for to år (leder og kasserer/nestleder og sekretær). Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs mer enn halvparten av de avgitte stemmene) foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valg som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekking.

§ 6 – Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer skriftlig krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 7 – Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes når styret finner dette nødvendig.

§ 8 – Inhabilitet
Ansatte ved Søndre Nordstrand rideklubb, regnes som inhabile i forhold til styreverv. Øvrige inhabilitetsspørsmål avgjøres av det aktuelle organ.

§ 9 – Styret
Klubben ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal
1.  Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Representere klubben utad
3. Oppnevne etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.
4. Etter evne søke å løse klubbens oppgaver, jfr. §1 ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og på annen måte ivareta klubbens og medlemmenes interesse.
5. Ivareta klubbens og  medlemmenes økonomiske interesser.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Et møte er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede.  Over styrets møter føres protokoll. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de angitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslag.

§10 – Styrets arbeid

 1. Leder har ansvar for den daglige ledelse av klubben mellom årsmøtene.
 2. Han eller hun skal attestere/anvise alle utbetalinger.
 3. Lede klubbens møter
 4. Ta ansvar for at valg, adresseforandringer og annet som er påløpt eller ha interesse for kretsforbund og andre blir meldt.
 5. Nestleder fungerer som leder, med alle leders fullmakter, ved dennes fravær.
 6. Sekretæren skal sende innkalling og føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han/hun skal i samråd med formann føre klubbens korrespondanse. Han/hun skal dessuten være lagets arkivar.
 7. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idrettens* til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen.
 8. Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser.
 9. Kassereren har anvisningsrett.

(*) Jf. Hefte Idrettens kontoplan 

§11 – Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært møte tre måneder senere. For at klubben skal oppløses må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning. Vedtak som sammenslutning og nødvendig vedtektsendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer, jf. §11. Endringer av klubbens navn og/eller logo kan bare vedtas av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.

§12 – Vedtektsendring
Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtektsendringer må sendes idrettsstyret til godkjenning.

Vedtektene i utskriftsformat.